OBCHODNÍ PODMÍNKY

Stasy Stetsiy, DiS.

se sídlem Janského 2510/99, 155 00  Praha 5 – Stodůlky

IČ: 06875432

Zapsané u Úřadu městské části Praha 13

(dále jen „dodavatel“)

 

pro prodej divadelních kurzů a workshopů (dále jen „kurzy“) prostřednictvím internetových stránek www.divadlostaysi.cz a jejich poskytování

 

 1. Úvodní ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) dodavatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetových stránek dodavatele, internetová adresa: divadlostaysi.cz (dále jen „webová stránka“).
 • Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 1. Uzavření smlouvy

 

 • Objednatel podává svou objednávkou návrh na uzavření smlouvy, jejímž předmětem je poskytování kurzů. Objednávku je možné uskutečnit prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce, e-mailu dodavatele či za využití jiného veřejně dostupného kontaktu dodavatele.
 • Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy objednateli bude dodavatelem doručeno potvrzení jeho objednávky.
 • Ceny kurzů jsou uváděny na webové stránce a jsou konečné. Objednatel může absolvovat kurz až po plném uhrazení ceny kurzu.
 1. Způsob platby

 

 • Cenu kurzu uhradí objednatel dodavateli předem, a to bankovním převodem na bankovní účet, č. ú.: 1348497016/3030 vedený u Air Bank, a. s., a to do 14 dní od uzavření smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O termínu splatnosti objednatel dodavatele informuje.
 • Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel neuhradí plnou výši ceny ani 14 dní před termínem začátku kurzu.

 

 1. Realizace, místo konání a termín kurzu

 

 • Kurzy se konají na adrese: Janovského 195/28, Praha 7, PSČ 170 00, pokud dodavatel nestanoví jinak.
 • Termíny možného konání kurzu dodavatel nabídne objednateli po provedené objednávce.
 • Objednatel je seznámen se skutečností, že dle § 1837 písm. j) občanského zákoníku se na služby související s využitím volného času, tedy na kurzy, nevztahuje ochrana spotřebitele ve smyslu práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní a v případě zrušení účasti na kurzu objednatel nemá nárok na vrácení zaplacené částky.
 • Objednatel má nárok na poskytnutí náhradního termínu kurzu, pokud zruší svou účast na kurzu alespoň 14 dní před termínem konání kurzu. Tuto skutečnost musí oznámit dodavateli písemně (resp. elektronicky prostřednictvím e-mailu) či telefonicky. V případě pozdějšího zrušení účasti na kurzu se peníze objednateli nevrací a dodavatel není povinen poskytnout objednateli náhradní termín kurzu.
 • Minimální počet účastníků kurzu je 5. V případě, že není naplněna minimální účast pro konání kurzu, kurz se v daném termínu ruší. V případě, zrušení konání kurzu dodavatelem, nabídne dodavatel objednateli možnost jiného termínu konání kurzu. Pokud objednatel s tímto termínem nebude souhlasit, dodavatel je povinen vrátit objednateli uhrazenou cenu za kurz v plné výši, a to do 30 dnů ode dne zrušení kurzu.
 1. Práva z vadného plnění

 

 • V případě, že se v průběhu kurzu vyskytne vada, má objednatel v závislosti na povaze této vady, následující práva
 • právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady v případě vady odstranitelné
 • právo na absolvování kurzu v náhradním termínu či na přiměřenou slevu z ceny kurzu či na odstoupení od smlouvy v případě vady neodstranitelné
 1. Ochrana osobních údajů

 

 • Svou informační povinnost vůči objednateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů dodavatel pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností dodavatele plní dodavatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

V Praze 13. května 2020

Anastasiya Stetsiy, DiS.

Kategorie: Nezařazené